?

Log in

Lost in vertalingen [entries|archive|friends|userinfo]
Lost in vertalingen

[ website | Жизнь.ру ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Начало [Oct. 17th, 2004|08:01 pm]
Lost in vertalingen
jizn_ru
Ну так что, господа? Есть проблемы с переводом? :)

Zijn er problemen met vertalingen, geachte dames en heren? :)
link4 comments|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]